วัดกำแพงแลง

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี วัดกำแพงแลง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน ลักษณะเป็นปราสาทแบบขอม ๕ หลัง ประกอบด้วย ปราสาทประธาน ๑ หลัง และปราสาททิศ ๔ หลัง ทุกหลังก่อด้วยศิลาแลงมีการฉาบปูนและตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น ปราสาทประธานมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้ยี่สิบแปด ลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุขฐานบัวลูกฟัก ส่วนยอดซ้อนลดหลั่นกันประดับด้วยกลีบขนุน ยอดบนสุดชำรุด เรือนธาตุด้านทิศใต้และทิศตะวันตกมีลวดลายปูนปั้นซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซม ในสมัยอยุธยา.

     ปราสาททิศเหนือและทิศใต้ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้ยี่สิบฐานปัทม์ ออกมุขด้านหน้าทางทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอกซึ่งในประสาททิศใต้ได้รับการดัดแปลงให้เป็นซุ้ม จระนำประดิษฐานประติมากรรมนูนสูงรูปพระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางประทานพร ส่วนยอดซ้อนลดหลั่นกันประดับด้วย กลีบขนุน ๕ ชั้น บนสุดเป็นยอดบัวตูม ปราสาททิศตะวันตกมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้ยี่สิบแปด สภาพชำรุดเหลือเพียงฐาน และผนังเรือนธาตุด้านเหนือเท่านั้น ส่วนปราสาทด้านทิศตะวันออกมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแผนผังและรูปแบบคล้ายโคปุ ระ ลักษณะเป็นอาคารรูปกากบาทมีมุขลด ๒ ชั้น ส่วนยอดซ้อนลดหลั่นกันสามชั้นประดับด้วยกลีบขนุน บราลี ซุ้มบันแถลง ยอดบนสุดเป็นบัวกลมและลูกแก้ว มีทางเดินเชื่อมระหว่างปราสาทด้านทิศตะวันออกกับปราสาทประธาน ตัวอาคารสถาปัตยกรรมทั้งหมดมีกำแพงแก้วศิลาแลง ซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบความยาวโดยรอบประมาณ ๓๓๕ เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทวัดกำแพงแลงนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของศิลปกรรมเขมร แบบบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘) เช่น ใช้ศิลาแลงและปูนปั้นเป็นวัสดุในการก่อสร้าง รูปแบบหน้าต่างหลอกแบบลูกกรงมะหวดที่สลักเพียงครึ่งเดียว และบราลีที่ตกแต่งบนหลังคา นอกจากนี้การขุดแต่งของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ยังพบชิ้นส่วนประติมากรรมรูปเคารพ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบจากโบราณสถานอื่นๆ ในประเทศไทยอีกจำนวน ๔ องค์ คือ โบราณสถานจอมปราสาท จังหวัดราชบุรี ๑ องค์ ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ องค์ และถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดลพบุรี ๒ องค์ นอกจากนี้ยังได้พบ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนางปริชญาปารมิตา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรแบบบายน .

     ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าปราสาทวัดกำแพงแลงน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๘ และน่าจะเป็นศาสนสถานประจำเมือง “ ศรีชยวัชรปุระ” ดังปรากฏชื่อในศิลาจารึกปราสาท พระขรรค์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โปรดให้ส่งพระไชยพุทธมหานาถไปประดิษฐานยังศาสนาสถานประจำเมืองพร้อมกับบรรดา เมืองอื่น ๆ อีก ๒๒ แห่ง และจารึกบนระเบียงคตของปราสาทบายนในประเทศกัมพูชา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดกำแพงแลงเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และเล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๒๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๗.


เครดิตรูปภาพ : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9895581/E9895581.html


วัดกำแพงแลง  วัดกำแพงแลง  วัดกำแพงแลง  วัดกำแพงแลง 

Location Map

https://goo.gl/maps/dvp96vsFxqP2