วัดเกาะแก้วสุทธาราม

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดเกาะ” เพราะสถานที่ตั้งวัดแต่เดิมมีทางน้ำไหลผ่านรอบด้าน จากหลักฐานโบราณวัตถุสถานที่พบในวัด สันนิษฐานได้ว่าคงสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวผนังด้านหน้าพระอุโบสถเป็น ภาพจักรวาลตามคติโบราณ ส่วนผนังด้านหลังเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติตอนสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สถานที่สำคัญ ๘ แห่ง เรียกว่า “อัฏฐมหาสถาน” แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตร .

     ส่วนผนังด้านทิศเหนือเป็นภาพแสดงสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลัง ตรัสรู้แล้ว ๗ แห่ง เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตรเช่นเดียวกัน เหนือขึ้นไปเป็นภาพนักสิทธิ์ วิทยาธร และคนธรรพ์ ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของชนชาติต่างๆ และมีอักษรจารึกระบุ พ.ศ.๒๒๗๗ บอกเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมนี้ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕–๒๓๐๑) มรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอื่นๆ ของวัดเกาะแก้วสุทธาราม ได้แก่.

     พระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีแบบแผนเดียวกันกับพระอุโบสถแต่มี ลักษณะเรียบง่ายกว่า.

     เจดีย์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้าระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงกลมขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยกลีบบัว กระจังปฏิญาณ และพวงอุบะ บริเวณส่วนปากระฆังและองค์เจดีย์แต่เดิมเป็นเจดีย์ขนาดย่อมภายในประดิษฐาน พระบรมธาตุ ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ท่านพระครูเทพโรปมคุณ (หลุย สุวณ?โณ) จึงได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันขึ้นครอบทับไว้.

     ศาลาการเปรียญ ลักษณะเป็นเรือนโถงทรงไทย เจ้าอธิการโฉม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ ที่คอสองและฝ้าปีกนก มีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ เรื่อง พระปฐมสมโพธิกถา เวสสันดรชาดก และภาพธรรมชาติสัตว์ป่า เพดานประดับด้วยไม้จำหลักลายดาวล้อมเดือนบนพื้นแดงมุมเพดานเป็นลายไก่ฟ้า ขื่อ คาน และเสา ปรุทองล่องชาดลายหน้ากระดานและพุ่มข้าวบิณฑ์ ฝ้าปีกนกบางส่วนปรุลายทองลายพุดตานใบเทศ ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออกมีศาลาสกัดด้านละหนึ่งหลังซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังดังมีจารึกบอกปีการสร้างที่ลายหน้าจั่วของศาลา สกัดด้านทิศตะวันออก ระบุ พ.ศ.๒๔๕๗.

     นอกจากนี้ภายในวัดเกาะแก้วสุทธารามยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัดที่จัดแสดงโบราณ วัตถุ ประเภท พระพุทธรูป สมุดข่อย เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค์ และเครื่องสังเคต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงถวายในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช อันเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเกาะแก้วสุทธารามเป็นโบราณสถานของชาติใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๗ และเล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๗.


เครดิตรูปภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.128439447193278.9840.106901156013774&type=3


วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

Location Map

https://goo.gl/maps/QgXim9Yy2dq