อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือชาว บ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่า “เขาวัง” ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๐๒ บนภูเขากลางเมืองซึ่งมีสามยอดแต่เดิมเรียกว่า “เขามหาสมณ” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๐๔ พระราชทานนามใหม่ว่า “เขามไหสวรรย์” การก่อสร้างพระราชวังมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองในการก่อสร้าง และพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) ปลัดเมืองเพชรบุรี เป็นนายงานควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งแล้วเสร็จมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในปี พ.ศ.๒๔๐๕ พระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระนครคิรี“ หมู่อาคารสถาปัตยกรรมของพระนครคีรีตั้งอยู่บนยอดภูเขาทั้งสามยอด เนื้อที่ประมาณ ๑๘๘ ไร่ ประกอบด้วย

     ยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรี ทำนองเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังใน กรุงเทพมหานคร เมื่อแล้วเสร็จพระราชทานนามว่า “วัดพระแก้ว” สถาปัตยกรรมภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์ ศาลา และพระปรางค์ .

     ยอดกลางของเขามไหสวรรย์แต่เดิมมีพระเจดีย์อยู่องค์หนึ่ง เป็นพระเจดีย์ของวัดอินทรคีรีซึ่งเป็นวัดร้างสมัยอยุธยา สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ทับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน พระราชทานนามว่า “ พระธาตุจอมเพชร ”.

     ยอดเขาทางด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของพระราชวังสำหรับเป็นที่ประทับ ประกอบไปด้วย หมู่พระที่นั่งและอาคารต่างๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามอาคารสำคัญๆ ไว้คล้องจองกันทั้งหมด ดังนี้ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน์ หอชัชวาลเวียงชัย และหอพิมานเพชรมเหศวร์

     ตามประวัติกล่าวว่า หลังจากสร้างพระนครคีรีแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดที่จะมาประทับพักแรมอยู่ครั้งละนานๆ หลายครั้ง และในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเมื่อแรกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติก็ยังโปรดที่จะมาประทับเป็นครั้ง คราวและทรงใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พระราชอาคันตุกะสำคัญๆหลายพระองค์ กล่าวได้ว่าในสมัยนั้นจังหวัดเพชรบุรีและพระนครคีรีเป็นสถานที่พักผ่อนท่อง เที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ หลังจากนั้นพระนครคีรีก็ได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช ดำเนินยังพระนครคีรีทอดพระเนตรเห็นความชำรุดทรุดโทรมของอาคาร จึงมีพระราชปรารภโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแซมรักษาให้ทรงสภาพไว้ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๒๔ กรมศิลปากรจึงได้จัดทำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซมหมู่อาคารต่างๆ สำหรับพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดแสดงเครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๒ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๘ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และเล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๔ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕.


เครดิตรูปภาพ : http://travel.truelife.com/detail/32292


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

Location Map

https://goo.gl/maps/kAWNJRqrVAA2